Etický kódex

Každý certifikovaný vyšetrovateľ podvodov musí na prijatie do ACFE spĺňať prísne kritéria. Následne musí byť príkladom najvyšších morálnych a etických kvalít a musí sa zaviazať k dodržiavaniu stanov ACFE a Profesného etického kódexu certifikovaného vyšetrovateľa podvodov.


  • Certifikovaný vyšetrovateľ podvodov musí pri plnení svojich povinností vždy preukazovať profesionalitu a svedomitosť.
  • Certifikovaný vyšetrovateľ podvodov sa nesmie dopustiť žiadneho protiprávneho alebo neetického konania alebo inej činnosti, ktorá by predstavovala konflikt záujmov.
  • Certifikovaný vyšetrovateľ podvodov musí pri plnení všetkých odborných úloh vždy vykazovať najvyššiu mieru morálnej bezúhonnosti a bude prijímať len zákazky, pri ktorých je možné predpokladať, že budú splnené na profesionálnej úrovni.
  • Certifikovaný vyšetrovateľ podvodov sa bude riadiť právoplatnými pokynmi súdu a bude podávať len pravdivé, nezaujaté a objektívne svedectvá.
  • Certifikovaný vyšetrovateľ podvodov bude pri vyšetrovaní zhromažďovať dôkazy alebo iné podklady, aby mohol primerane podložiť prípadne vypracovaný posudok. Nevyjadruje žiadny názor ohľadom viny alebo neviny akejkoľvek osoby alebo subjektu.
  • Certifikovaný vyšetrovateľ podvodov bez riadneho oprávnenia nevyzradí žiadne dôverné informácie získané v priebehu pracovnej zákazky.
  • Certifikovaný vyšetrovateľ podvodov uvedie všetky významné skutočnosti zistené v priebehu vyšetrovania, ktorých opomenutie by mohlo mať za následok skreslenie faktov.
  • Certifikovaný vyšetrovateľ podvodov sa bude priebežne usilovať o zvyšovanie svojej kvalifikácie a efektívnosti odborných služieb poskytovaných pod jeho vedením.